Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen
1.1 Definities:
- Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht/ Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht;
- Opdrachtnemer: Paraat Juridisch Advies. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
- Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
- Opdracht / Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
- Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/ zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
2.3 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de Overeenkomst/Opdracht dan geldt de in de Overeenkomst/Opdracht opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
2.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Gegevens
3.1 Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
3.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
3.4 Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
3.5 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4. Uitvoering
4.1 Opdrachtnemer voert de Opdracht naar beste kunnen uit met inachtneming van relevante wet- en regelgeving.
4.2 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever. Onder inspanning wordt verstaan het naar beste kunnen uitvoeren van de Werkzaamheden, binnen de kaders van hetgeen redelijkerwijs van Opdrachtnemer verwacht mag worden.
4.3 Uit bovengenoemde inspanningsverplichting vloeit nadrukkelijk geen resultaatverplichting voort. Opdrachtnemer sluit derhalve haar aansprakelijkheid uit in geval niet het gewenste resultaat wordt bereikt, voor zover zij wel aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan.
4.4 Opdrachtnemer is bevoegd om in verband met de uitvoering van Opdrachten derden in te schakelen. Opdrachtnemer is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens Opdrachtgevers van Opdrachtnemer te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor eventuele fouten van deze derden is uitgesloten.
4.5 Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.

5. Intellectueel eigendom
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
5.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
5.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

6. Overmacht
6.1 Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
6.2 Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
6.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke transactie betreft.

7. Betaling
7.1 In beginsel werkt Opdrachtnemer op no cure no pay basis.
7.2 Ongeacht het in 7.1 bepaalde is de Opdrachtgever gehouden alle bijkomende kosten te voldoen, voor zover deze niet kunnen worden gedeclareerd of verhaald op een derde.
7.3 Onder bijkomende kosten als bedoeld in 7.2 wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: griffierechten, reis- en verblijfkosten, deurwaarderskosten en wettelijke renten.
7.4 Tarieven worden berekend aan de hand van percentages of vaste tarieven.
7.5 Tarieven worden in beginsel in de Overeenkomst/Opdracht overeengekomen.
7.6 Indien in de Overeenkomst/Opdracht geen tarieven zijn overeengekomen, gelden de volgende percentages of vaste tarieven:
a) In een bestuursrechtelijke aangelegenheid, waarin de overheid niet is gehouden tot het betalen van de gemaakte kosten en daarbij wél gesproken kan worden van een positief besluit jegens de Opdrachtgever, wordt in beginsel een bedrag van € 35,- gerekend.
b) In overige aangelegenheden waarbij een positief resultaat ten grondslag ligt en een vergoeding van de kosten door een derde niet in de lijn der verwachting ligt, wordt een van geval tot geval bepaald bedrag overeengekomen bij overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
7.7 Van de bedragen zoals die in het artikel 7.6 zijn neergelegd kan worden afgeweken bij overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
7.8 Indien een positief resultaat wordt bereikt is de Opdrachtgever gehouden de overeengekomen tarieven te voldoen.
7.9 De definitie van een positief resultaat wordt bij overeenkomst bepaald.
7.10 Is de definitie van een positief resultaat niet bij overeenkomst bepaald, dan moet dit behaalde resultaat door Opdrachtnemer worden bepaald aan de eisen van redelijkheid en billijkheid en daarbij moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen.
7.11 Betaling van de totale som (tarieven, bijkomende kosten, renten etc.) dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.12 Als Opdrachtgever niet binnen de, in het voorgaande lid genoemde, termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
7.13 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
7.14 In aanvulling op het in 3.5 bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om eventuele resterende Werkzaamheden in het kader van de Opdracht op te schorten in het geval de Opdrachtgever niet aan de in artikel 7.11 bedoelde termijn heeft voldaan.

8. Termijnen en opzegging
8.1 Als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
8.2 Opdrachtnemer distantieert zich van de mogelijke negatieve gevolgen die kunnen ontstaan door het handelen of nalaten van Opdrachtgever.
8.3 Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (schriftelijk) overeengekomen is.
8.4 De Overeenkomst/Opdracht kan beëindigd worden met wederzijds goedvinden.
8.5 De Overeenkomst/Opdracht eindigt van rechtswege nadat voldoende resultaat is bereikt of wanneer er geen verdere opties/rechtsmiddelen meer openstaan en daarmee kans op resultaat nihil geworden is.
8.6 De Overeenkomst/Opdracht eindigt tevens wanneer de Opdrachtgever niet langer van de dienstverlening van Opdrachtnemer gebruik wenst te maken. De Opdrachtgever zegt in dat geval schriftelijk de Overeenkomst/Opdracht op.
8.7 Een opzegging als bedoeld in 8.4 laat onverlet dat Opdrachtgever de in artikel 7 bedoelde kosten dient te betalen. Dit strekt zich tot vergoeding van alle tot op dat moment gemaakte onkosten.
8.8 De Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Overeenkomst/Opdracht schriftelijk op te zeggen indien Opdrachtnemer onvoldoende kans van slagen ziet of wanneer zij van mening is dat een derde partij beter in staat is om de Opdrachtgever bij te staan. De Opdrachtnemer zal in deze gevallen waar mogelijk doorverwijzen naar de geschiktere derde partij.
8.9 Voor opzegging door een der partijen is geen opzegtermijn vereist.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gederfde winst van de Opdrachtgever.
9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden buiten de werkingssfeer van de Overeenkomst/Opdracht.
9.4 Opdrachtnemer beperkt haar aansprakelijkheid in alle gevallen. Deze aansprakelijkheid is gemaximeerd op het geldbedrag waarop de initiële vordering van de Opdrachtgever is gesteld. Indien Opdrachtnemer de belangen van een Opdrachtgever behartigt ter zake van een geldboete van EUR 500,- dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ook beperkt tot EUR 500,-.
9.5 Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
9.6 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
9.7 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
9.8 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
10.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

11. Overige bepalingen
11.1 Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
11.2 Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.